Lidmaatschap

Lidmaatschap

Pulchri Studio telt 450 kunstenaar-leden en ruim 500 kunstlievende leden.
Zij treffen elkaar – behalve bij tentoonstellingen – ook in de sociëteit van Pulchri.

Tarieven contributies

Zie hier de geldende contributies voor dit jaar. 

Algemeen

Pulchri heeft - als beroepsvereniging van beeldende kunstenaars - een veelzijdig kunstaanbod. Daarin verschilt zij van de doorsnee galerie. Een ander kenmerkend verschil is dat Pulchri geen winst beoogt. Pulchri adviseert en bemiddelt bij kunstaankoop en kunstopdrachten. 

Er zijn verschillende soorten lidmaatschap waarvoor u zich kunt aanmelden. Bij het lidmaatschap hoort een lidmaatschapspas. Met deze pas kunt u de buitendeur openen en bestellingen bij de bar doen. Voor deze pas betaalt u eenmalig € 10,-.

U kunt ook uw partner lid maken met een partnerlidmaatschap voor € 79,- per jaar. Dit lidmaatschap verleent de partner dezelfde rechten als die behorend bij het kunstlievend lidmaatschap.

Kunstlievend lidmaatschap

U kunt lid worden van de vereniging als kunstenaarslid, kunstlievend lid of categoraal lid. De leden ontvangen vier maal per jaar het Pulchrimagzine, worden uitgenodigd voor de openingen van de exposities en alle andere activiteiten, zoals lezingen, jazzconcerten, kunstreizen, koffieconcerten, In gesprek met... (informele bijeenkomsten met exposerende kunstenaars die over hun werk vertellen) en alle feestelijke bijeenkomsten. Verder hebt u op vertoon van uw lidmaatschapspas toegang tot de sociëteit van de kunstenaarsverenigingen 'Arti et Amiciae' en 'De Kring', beide in Amsterdam.

Hoe wordt u kunstlievend lid

U kunt een aanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat via info@pulchri.nl (vergeet niet uw naam en adres te vermelden) of bij de balie van Pulchri. Of vul dit formulier in en verzend het of lever het in bij de balie. De contributie voor het gehele jaar 2020 bedraagt € 250,- en eenmalig entreegeld van € 35,-. U kunt zich altijd aanmelden, de contributie wordt berekend vanaf het moment dat het lidmaatschap ingaat.

Giften en mecenaten

Dankzij de nieuwe Geefwet is het mogelijk Pulchri te steunen onder voor u gunstige voorwaarden.

Lees hier hoe u Pulchri kunt helpen in haar bestaan als kunstenaarsvereniging!

Kunstenaar- lidmaatschap

De statutaire doelstelling van Pulchri Studio is de 'Bevordering van de beeldende kunsten, evenals de bevordering van de artistieke en maatschappelijke belangen van haar kunstenaar-leden'. Kunstenaar-leden kunnen expositieruimte huren. De prijzen en voorwaarden kunt u bij het secretariaat opvragen.

Twee maal per jaar reserveert Pulchri Studio de drie bovenzalen voor haar leden. Voor deze druk bezochte voorjaar- en najaarsalon kan elk lid, tegen een kleine vergoeding, werk inleveren. Tijdens deze salons worden respectievelijk de Jacob Hartogprijs en de Van Ommeren de Voogt prijs toegekend. Een aantal malen per jaar worden er thema-tentoonstellingen georganiseerd.

Pulchri Studio houdt een website bij van haar leden, dit wordt ondermeer gebruikt voor bemiddeling bij kunstaankopen. De leden van Pulchri Studio worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten en ontvangen het Kunstblad Pulchri Magazine.

De leden hebben toegang tot de sociëteit, die na 18.00 uur besloten is. Kunstenaars hebben stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering. Zij hebben ook de mogelijkheid deel te nemen aan commissies en het bestuur.

Een kunstenaar kan een collega aanbevelen om lid te worden. De aanbevelingsbrief met motivatie wordt toegevoegd bij de aanvraag (verzenden aan het secretariaat (info@pulchri.nl)
De kunstenaar in kwestie wordt dan genomineerd genoemd. Verder wordt de gewone procedure voor ballotage gevolgd.

Pulchri Studio biedt de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor een partner/huisgenoot.

Het lidmaatschap kan op elk moment van het jaar ingaan. Opzegging moet voor 1 december schriftelijk of per mail aan het secretariaat van de vereniging

De tarieven voor exposities kunt u opvragen bij het secretariaat van Pulchri via info@pulchri.nl

Hoe wordt u kunstenaarlid

Het lidmaatschap wordt uitsluitend verkregen via ballotage.
Voor een lidmaatschap worden bij de ballotage de volgende criteria gehanteerd:
1. Zeggingskracht
            a. Conceptuele kwaliteit: inhoudelijk onderzoek
            b. Visualisatie van het concept: relatie tussen vorm en inhoud
            c. Innovatieve karakter / authenticiteit
            d. Referentiekader: mbt hedendaagse kunst, kunsttheorie, actualiteit
2. Vakmanschap
3. Kunstenaarspraktijk (exposities/opdrachten/verkopen)
4. Ontwikkeling

Lees hier meer over de ballotageprocedure 

 

Try Out voor kunstenaars jonger dan 40 jaar

Om jongere kunstenaars de gelegenheid te geven kennis te maken met Pulchri, bestaat sinds mei 2016 Pulchri try out. Dit is eenmalig bestemd voor kunstenaars onder de 40 jaar, die niet eerder lid zijn geweest van Pulchri. Men kan zichzelf aanmelden of door een Pulchri- lid aanbevolen worden. Mail voor meer informatie naar info@pulchri.nl; wij zullen u dan een aanvraagformulier sturen.

Categoraal lidmaatschap

Dit lidmaatschap wordt alleen aangeboden aan uitvoerend kunstenaars die géén beeldend kunstenaar zijn, zoals musici, acteurs, dansers, architecten, etc. of aan mensen die vanuit het oogpunt van hun beroep hierbij zeer nauw betrokken zijn. Met dit lidmaatschap heeft u dezelfde rechten als een kunstlievend lid; de contributie is echter aanzienlijk lager dan voor kunstlievende leden. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van Pulchri (070-346 17 35) of info@pulchri.nl. U kunt ook dit formulier invullen en versturen.

Jeugd- en jongeren lidmaatschap

Voor (klein)kinderen van leden is het Jeugd lidmaatschap in het leven geroepen. Kinderen van 8 tot 18 jaar kunnen gratis kunstlievend  lid worden van Pulchri.

Na hun 18e verjaardag kan het lidmaatschap eventueel worden omgezet in een Jongeren lidmaatschap, dit loopt van 18 tot 28 jaar en de contributie daarvoor bedraagt € 50,-. Dit jongeren lidmaatschap kan iedereen tussen de 18 en 28 jaar aanvragen, een familieband met leden is daarbij niet vereist.

Deze lidmaatschappen bieden dezelfde voorwaarden als het kunstlievend lidmaatschap conform de statuten, met dien verstande dat de jeugdleden van 8 tot 18 jaar geen stemrecht hebben bij de Algemene Ledenvergaderingen en geen deel deel uit kunnen maken van besturen of commissies, omdat zij minderjarig zijn.

- Voor het jeugdlidmaatschap hebben we slechts enkele gegevens nodig. U kunt hierover bellen naar de balie van Pulchri: 070-3461735 of mailen naar info@pulchri.nl

- Voor het jongerenlidmaatschap (18-28) kunt u hier het formulier downloaden en opsturen of afgeven bij de balie
 

Bedrijven-kunstlievend lidmaatschap

Bij dit lidmaatschap horen vijf lidmaatschapspassen. Dit lidmaatschap kost € 1.000,- per jaar. Mail voor meer informatie naar info@pulchri.nl

Reciprociteit

Leden van Pulchri hebben op vertoon van hun lidmaatschapskaart toegang tot de zusterverenigingen 'Arti et Amicitea' en 'De Kring', beide te Amsterdam.

Ooievaarspas

Houders van een Ooievaarspas betalen de helft van de contributie voor het lidmaatschap. De pas dient aan het begin van het (contributie)jaar bij Pulchri gescand te worden ter activering.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap dient voor 1 december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Dit kan per mail (info@pulchri.nl) of per brief (Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag). U ontvangt een schriftelijke bevestiging hiervan.