Ning Yang - Batteryman

De thema's van Ning Yang's werk rond het 'spektakel'. Een belangrijk onderdeel van haar werk is schilderen. Glanzende metallic vlakken, lange dunne lijnen en onregelmatige stippen zijn veel voorkomende elementen in haar werk. De glans weerspiegeld in de metallic kleuren is opvallend en bedrieglijk. Door de echte wereld te abstraheren in een platte taal, bouwt het de wereld van het onwerkelijke/digitale op met behulp van het echte. Dit is een verkenning van de grens tussen realiteit en illusie in de digitale wereld.

Glanzende metallic oppervlakken, fijne lijntjes en onregelmatige stippen zijn veelvoorkomende elementen in mijn werk. Ze zweven, roteren en verweven zich in rusteloze composities en benadrukken een innerlijke explosiviteit door gedurfd reliëf. Deze utopische schoonheid doet denken aan de stilte voor de storm en een hint naar wat komen gaat. Mijn werk draait om het thema 'wonderen' en onderzoekt de illusies en realiteiten van de digitale en echte wereld van vandaag, inclusief installaties en schilderijen. Dit thema komt rechtstreeks uit het leven van de kunstenaar. Voor een jonge generatie zoals ik is het digitale leven een onderdeel geworden van het opgroeien en een onmisbaar onderdeel van het leven. In het tijdperk van digitale media heeft de technologische vooruitgang het aanzienlijk goedkoper gemaakt om afbeeldingen en korte video's te verspreiden, is de informatiestroom onbeperkter geworden en kan iedereen 'nepnieuws' verspreiden en een 'ster' worden. Dit heeft het zelfgevoel van mensen vervormd en een wondermaatschappij gecreëerd waarin mensen in illusies vervallen, deze opstapelen en vervolgens de werkelijkheid op zijn kop zetten. Wat is waarheid en wat is illusie in een ideologie van controle en de regel van de schijn? Om dit scenario te beschrijven, gebruik ik een binair perspectief en verken ik de grenzen tussen realiteit en illusie in de digitale wereld door een mix van geordende beeldvormen, geest en materie. De werkelijkheid wordt geabstraheerd tot platte beelden - de interactie en het conflict tussen werkelijkheid en illusie, utopie en consumentencultuur. Het over elkaar heen leggen van twee verschillende richtingen en kwaliteiten creëert niet alleen tegenstellingen, maar ook wederzijdse toetsing en het uiten van kritiek. Net als illusie en werkelijkheid zijn ze niet alleen tegenstrijdig, maar ook versmolten. De superpositie van illusie en werkelijkheid onthult de verbinding tussen moderniteit en de toekomst. Het gebruik van popelementen is een parodie op de programmering, massaproductie en homogenisering van hedendaagse kunst.

Shiny metallic surfaces, fine lines and irregular dots are common elements in my work. They float, rotate, and interweave in restless compositions, emphasising an inner explosiveness through bold relief. This utopian beauty is reminiscent of the calm before the storm and hints at what is to come. My work revolves around the theme of 'miracles' and explores the illusions and realities of today's digital and real world, including installations and paintings. This theme comes directly from the artist's life. For a young generation like me, digital life has become a part of growing up and an indispensable part of life. In the age of digital media, technological advances have made it dramatically cheaper to distribute images and short videos, the flow of information has become more unlimited, and anyone can spread "fake news" and become a "star". This has distorted people's sense of self and created a miracle society in which people fall into and accumulate illusions that then turn reality upside down. What is truth and what is illusion in an ideology of control and the rule of appearances? To describe this scenario, I use a binary perspective and explore the boundaries between reality and illusion in the digital world through a mixture of ordered image forms, mind, and matter. Reality is abstracted into flat images - the interaction and conflict between reality and illusion, utopia, and consumer culture. The superimposition of two different directions and qualities creates not only contradictions, but also mutual scrutiny and the expression of criticism. Like illusion and reality, they are not only contradictory but also fused. The superimposition of illusion and reality reveals the connection between modernity and the future. The use of pop elements parodies the programming, mass production and homogenisation of contemporary art.


Informatie

Vanaf:
Donderdag 17 augustus 2023
Tot en met:
Zondag 17 september 2023

Waar:
Tuingalerie

Opening:
Zaterdag 19 augustus 2023 om 17:00 uur

Opening door:
de kunstenaar zelf